Open van 8.30 - 17.30u

Algemene Voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

1. Al onze facturen en koopwaren zijn contant betaalbaar.
2. Iedere vertraging in de betaling brengt voor de "koper de verplichting mede van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest te betalen van 2% per maand vanaf de factuurdatum en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding.
3. Bij wanbetaling zal het bedrag van het factuur verhoogd worden met een aangenomen schadeloosstelling van 20% met een minimum van €75 onverminderd de gerechts-- en uitvoeringskosten, en dit na ingebrekestelling per aangetekend schrijven.
4. Alle klachten dienen ons worden overgemaakt per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na levering. Te late levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.
5. Alleen de rechtbanken van Antwerpen en het vredegerecht van Kapellen zijn bevoegd.

Privacy Beleid Philios

Artikel 1: wettelijke informatie
Philios handelt in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (inwerkingtreding op 25 mei 2018) betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
Philios is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Contactgegevens Data Protection Officer: privacy@philios.be - +32 (0)3 232 94 02 - BTW-nummer: BE-0631 664 988
Artikel 2: Definities "Website(s)": https://www.philios.be
"Klant" of "u" en afgeleide termen ervan: elke persoon die de site gebruikt of heeft gebruikt en/of de site bekijkt of heeft bekeken.
Artikel 3: Verwerkingsdoeleinden De persoonsgegevens van klanten worden ingezameld met het oog op klantenidentificatie (KYC) overeenkomstig de Belgische Antiwitwaswetgeving. De persoonsgegevens worden enkel gebruikt door Philios. De persoonsgegevens van klanten worden strikt geheim gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden, in of buiten Europa. De persoonsgegevens van klanten worden niet gebruikt voor direct marketingdoeleinden, tenzij we van de klant de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming hebben gekregen om dit wel te doen ("opt-in").
U kan uw toelating zonder een reden op te geven en kosteloos te allen tijde herroepen op https://www.philios.be of door een e-mail te sturen naar privacy@philios.be
Artikel 4: Verwerken van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die u deelt, zullen gebruikt worden om:
• u na uw registratie onze nieuwsbrieven te sturen;
• uw registratie als een Klant van Philios te voltooien;
• het beheer van onze website te verbeteren en nog een betere dienstverlening mogelijk te maken.
Bovendien zullen we uw persoonsgegevens niet overmaken aan derden, tenzij u ons persoonlijk uw toestemming hiervoor geeft (bijvoorbeeld binnen de context van uw registratie als Klant of registratie op de Website). Daarnaast kan u zich te allen tijde en kosteloos verzetten tegen elk verder gebruik van uw gegevens door ons een eenvoudig verzoek te sturen via een aangetekende brief. U hebt het recht om bijkomende gegevens te vragen aan de Privacycommissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Philios heeft haar bestanden geregistreerd bij de Commissie en deze zijn erkend. U erkent dat de verantwoordelijkheid betreffende de wezenlijke juistheid van de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend bij u berust.
Artikel 5: Recht op toegang en correctie
Toegang tot en correctie van persoonsgegevens: Klanten hebben het recht om zich te allen tijde en kosteloos toegang te verschaffen tot hun persoonsgegevens en deze te verbeteren of te wijzigen door het sturen van een e-mail naar philios@philios.be of van een brief naar Philios, Empire shopping center, winkel 21, Appelmansstraat België, vooropgesteld dat ze een kopie van de identiteitskaart van de Klant bijvoegen.
Wissen van informatie
Het staat de Klant vrij om te vragen dat persoonsgegevens worden verwijderd. Philios zal de persoonsgegevens verwijderen wanneer het hiertoe gemachtigd is overeenkomstig de wettelijke verplichtingen van de Antiwitwaswetgeving.
Artikel 6: Recht om bezwaar aan te tekenen en klachten
Geregistreerde klanten kunnen hun recht uitoefenen om bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van hun persoonsgegevens omwille van ernstige en gewettigde redenen. Ze kunnen dit doen door een aangetekend schrijven te sturen naar de Philios, Empire shopping center, winkel 21, Appelmansstraat 25, 2018 Antwerpen, België , vooropgesteld dat ze een kopie van de identiteitskaart van de Klant bijvoegen. Klanten hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: telefoon: 02 / 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be
Artikel 7: Bewaarperiode
De Antiwitwaswetgeving verplicht Philios om alle informatie over klanten, met inbegrip van persoonsgegevens, minstens 5 jaar na het stopzetten van de zakelijke relatie met de Klant, zoals bv. na het beëindigen van de Klantenovereenkomst, te bewaren.
Artikel 8: Veiligheid en geheimhouding
Philios heeft zowel op organisatorisch als technisch niveau, veiligheidsmaatregelen ontwikkeld en aangepast met betrekking tot de ingezamelde persoonlijke informatie teneinde ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, verandering, ongeoorloofde toegang of toevallige mededeling aan derden te voorkomen, alsmede elke andere ongeoorloofde verwerking van gegevens. Philios kan in elk geval niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het ongeoorloofde of onwettige gebruik van uw persoonsgegevens door een derde. Philios maakt er een punt van om de Klant in kennis te stellen van het feit dat internetkoppelingen, hyperlinks of referenties websites van derden kunnen bevatten. Philios is niet verantwoordelijk voor de inhoud en privacyreguleringen van deze websites, noch voor de producten of diensten die ze aanbieden. Philios beveelt Klanten aan om het privacybeleid van elke website die ze bezoeken, zorgvuldig te lezen - deze kunnen verschillen van dit Privacybeleid.
Artikel 9: Wijzigingen
Indien Philios processen zou moeten gebruiken die niet voorzien zijn in dit Privacybeleid, zullen wij, alvorens de persoonsgegevens te gebruiken, klanten via e-mail contacteren om hen te informeren over het nieuwe proces en hen de mogelijkheid bieden om te weigeren. Philios heeft het recht om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen en deze wijzigingen zullen vanaf dat moment automatisch van toepassing zijn op alle klanten. Daarom adviseren wij u om dit Privacybeleid regelmatig opnieuw te bezoeken om over de meest recente versie te beschikken.
Artikel 10: Toepasselijke wetgeving en rechtsgebied
Dit Privacybeleid wordt geregeld, geïnterpreteerd en afgedwongen overeenkomstig de Belgische wetgeving die uitsluitend van toepassing is voor elk geschil. De rechtbanken van Antwerpen zijn als enige bevoegd om recht te spreken over enig geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of implementatie van dit Privacybeleid.
Artikel 11: Aanvaarding
Door de Website te gebruiken, aanvaardt de klant alle bepalingen van dit Privacybeleid en stemt hij erin toe dat Philios persoonsgegevens inzamelt en verwerkt overeenkomstig dit Privacybeleid.
Artikel 12: Contact
Personen die bijkomende informatie wensen of opmerkingen, klachten of geschillen hebben betreffende dit Privacybeleid of betreffende de manier waarop Philios gegevens inzamelt, dienen met Philios te communiceren via aangetekend schrijven naar het volgende adres: Philios Data Protection Officer - Philios, Empire shopping center, winkel 21, Appelmansstraat 25, 2018 Antwerpen, België. Philios deelt elke kennisgeving aan de klant mee via de website of via e-mail aan de klant.